#สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ#ก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสด สอนสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดสอนสูตรอาหารไทยEp.8ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตร โบราณ น า้ข้น
ส่วนผสมน า้ ซุปก๋วยเต๋ียว-น ำ้เปล่ำ 10 ลิตร -กระดูกเล้ง 1 กิโลกรัม -น ำ้กะทิครึ่งกิโล -เกลือป่น 2 ช้อนโต๊ะ -น ำ้ตำลปี๊ป ครึ่งกิโกรัม -น ำ้มันหอยครึ่งขวดใหญ่ -ซีอิ๊วขำว สูตร 1 ปริมำณ 300 มล. -ซอสพริกศรีรำชำ -เต้ำหู้ยี ้10 ก้อน -พริกไทยเม็ด -กระเทียม (ส ำหรับเจียว) -รำกขึ่นไซ 5 รำก -น ำ้กะเทียมดอง 4 ช้อนโต๊ะ กระเทียมดอง 4 หัว -รสดีหมู – เลือดหมู 1 กิโลกรัม – ตับหมู 1 กิโลกรัม
ส ำหรับปั่นใส่น ำ้ซุป – มันหมูส ำหรับเจียวกำกหมู
ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตร โบราณ น า้ข้น
ส่วนผสมน า้ ซุปก๋วยเต๋ียว
-หัวไซเท้ำ -โป๊ ยกั๊ก -อบเชย -เม็ดผักชี -ผักบุ้ง -ข่ำแก่เผำยำว 2 นิว้ 1 หัว – ถั่วงอก – ใบเตย 8 ใบ – เหล้ำจีน(ถ้ำไม่มีใช้เหล้ำ หงษ์ทอง ก็ใด้) – ใบตะไคร้ส ำหรับขย ำ เลือดหมูดับกลิ่นและไม่ให้จับตัว เป็นก้อน – เลือดหมูสด2 ถ้วยตวง -มันหมู 4 ขีดส ำหรับท ำกำกหมู
ส่วนผสมหมัก หมู
-เนือ้สะโพกหมูหั่นสไลต์ 1 กิโลกรัม -ตับหั่น 1 กิโลกรัม -ไข่แดง 2 ฟอง -แป้งข้ำวโพด 1 ช้อนโต๊ะ -น ำ้ตำลทรำย 1 ช้อนโต๊ะ -ซีอิ๊วขำว 1 ช้อนโต๊ะ – ซอสปรุงรส ครึ่ง ช้อนโต๊ะ
เคร่ือง ก๋วยเต๋ียว- เส้นก๋วยเต๋ียว ที่นิยมมีเส้นเล็ก และ เส้นหมี่ – ลูกชิน้หมูอย่ำงดี จะใช้หรือไม่ก็ใด้ – ขึน้ฉ่ำยหั่นตำมชอบ – ถั่วงอก – ใบโหระพำ – กำกหมูเจียวกระเทียมเจียว – ผักชีฝรั่งหั่น – พริกไทยป่น – ตับหมูหั่นบำงๆลวก – พริกไทยป่น
วิธีทา น า้ซุป ก๋วยเต๋ยีว ส าหรับการท าน ้าซุปสูตรนี้จะใช้ส่วนผสมเครื่องปรุงรส อัตราส่วน น ้าเปล่า 10 ลิตร แต่ถ้าใช้น า้ในปริมาณท่มีากขึน้ จะต้องเพ่มิสัดส่วนเคร่ืองปรุงเพ่มิขนึ้ด้วยเช่นกัน – ใส่น า้ 10 ลิตรลงในหม้อก๋วยเต๋ียว น าขึน้ตงั้ไฟแรง – เมื่อน ้าเดือดพล่านแล้วจึงใส่กระดูกเอียวเล้งลงไป ปิดฝาหม้อต้มจนเดือดแล้วจึงหรี่ไฟไห้เหลือไฟอ่อน – ใส่ใบเตย ข่าแก่เผา และรากขึน้ฉ่าย ใส่กระเทยีมดอง และน า้กระเทยีมดอง ลงไป -ใส่เคร่ืองปรุงท่เีราเค่ยีวไว้ คือ (น า้ตาลปิ๊ป คร่ึง กโิลกรัม ซีอิ๊วขาว ซอสฝาเขียว น า้มันหอย รสดีหมู ที่เคี่ยวไว้ ) หมายเหตุ : น า้ซุปก๋วเต๋ียวท่กีลมกลมควรใช้เวลาเค่ยีวอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง เพ่อืไห้ ความหวานของกระดูกออกมา ตามธรรมชาด ซ่งึจะละลายออกมา ย่งิตุ๋นนานย่งิอร่อยเพ่มิมากขนึ้ – เม่อืน า้ซุปเดือดใด้ท่แีล้วหลังเค่ยีว 1 ชั่วโมง โขลกเต้าหู้ยี้ หรือปั่น เต้าหู้ยี้ 10 ก้อนป่ันกับตับสด คร่ึง กโิลกรัม ละลายใส่ลงไปในหม้อน า้ซุป -น าเลือดหมูสดมาขย ากับใบตะไคร้ ในภาชนะขย าเสร็จน าไปกรองด้วยตะแกรงถี่ๆ จากนั้นตักน ้าก๋วยเต๋ียวมา สัก 1 กระบวยใส่ลงไปในภาชนะที่ใส่เลือดหมูคนไห้เข้ากันเร็วๆ – เร่งไฟแรง จากนั้นจึงละลายเลือดหมูใส่ในหม้อน ้าซุป คนไห้พอเข้ากัน -เทกะทลิงในหม้อน า้ซุป คนเร็วไห้เข้ากัน จากนัน้จงหร่ีไฟลงปกติ -ใส่เหล้าจีนหรือ เหล้าสี 1 ฝา
วิธีการหมักหมูไห้นุ่ม
ขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการหมักหมูไห้นุ่ม โดยหมูใสส่วนที่ใช้จะเป็นส่วนสะโพกหมูหั่นสไลท์บางๆ -เนื้อหมูสะโพกหั่นสไลท์ 1 กโิลกรัม คลุกเคล้ากับ ไข่แดง 2 ฟอง แป้งข้าวโพด 1 ช้อนโต๊ะ น า้ตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ ซีอวิ๊ 1 ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส ฝาเขียว 1/2 ช้อนโต๊ะ -หมักหมูทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย 3 ชั่วโมงจะท าไห้หมูนุ่มไม่เหนียวเวลาลวก
ขัน้ตอนในการเตรียมเคร่ืองก๋วยเต๋ียว
วัตถุดบิอีกส่วนท่สีา คัญคือ เคร่ืองก๋วยเต๋ียว ผักสดต้องล้างไห้สะอาด ไม่มีเศษดนิตดิ กากหมูเจียวกระเทียมโดยการหั่นมันหมูไห้เป็นชิ้นเล็กๆ เจียวไห้พอสุกแล้วเจียวกับกระเทียมไห้เหลืองหอม แล้ว ปรุงรสด้วยซีอวิ๊ขาว ลูกชิ้นควรใช้ลูกชิ้นอย่างดี ลูกค้าจึงจะชื่นชอบ การเลือกลูกชิ้นราคาถูกจะท าไห้ลูกค้าไม่มาทานใด้ พริกป่นควรเป็นพริกป่นท่ตีา เอง สดใหม่ย่งิดีจะหอมกว่า พริกป่นท่ขีายตามท้องตลาด#สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือ#ก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสด สอนสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือกะทิสดสอนสูตรอาหารไทย สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือหลายๆสูตรมีมากมายวันนี้เรามาเรียนทำก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณสูตรกะทิสดกันโดยเครื่องปรงง่ายๆในการทำก๋วยเตี๋ยวเรือสามารถทำกินเองที่บ้านใด้ง่าย ส่วนขั้นตอนจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างดูไห้จบแล้วเรียนสูตรการปรุงก๋วยเตี๋ยวเรือไปพร้อมกันนะครับ
https://youtu.be/C44vMhQxmeA

ยอดผู้ชม 183071, Rating 4.87

วันที่เผยแพร่ 2019-09-20 08:38:09

source

Leave your vote

43 Comments

  1. ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์
    อาจารย์บอกอีกสี่วันจะลงให้ดีใจที่สู๊ดเลย
    ขอเอาไปทำสร้างอาชีพนะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
  2. กราบ!!!!! งามๆซักสามที รบกวนขอสูตร พริกน้ำเเดง ,พริกเผามันเยิ้มๆ,กับ พริกป่นดำๆเผ็ดๆ ที่ กินกับเตี๋ยว น้ำตกกะทิ ด้วยได้ใหม๋ครับ อาจารย์
  3. อ้าวสวัสดีค่ะอาจารย์เจอแล้วได้ดั่งใจคิดเลยค่ะเคื่รองปรุงเยอะมากเลยค่ะจารย์ค่ะเพิ่งเปิดมาเห็นคลิปของอาจารย์ชอบสนใจสูตรนี้ของอาจารย์ค่ะชอบมากตรงที่อาจารย์นำน้ำตาลปิ๊บแทนซีอิ้วดำจะพยามทำให้ได้ตามสูตรของอาจารย์นะค่ะขอบคุณมากค่ะที่แจกสูตร
  4. อัตราส่วนเครื่องปรุงเหมาะสำหรับน้ำกี่ลิตรคะถ้าเป็นเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นหม้อ 2 ช่องหรือน้ำ 20 ลิตรต้องเพิ่มอัตราส่วนเป็น 2 เท่าหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ
  5. อาจารย์คะ ดิฉันจะทำก๋วยเตี๋ยวเรือขายที่ต่างประเทศ อยากจะเรียนปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับอัตราส่วน สำหรับหม้อก๋วยเตี๋ยว เบอร์ 40 คะ ต้องใส่ส่วนผสมประมาณเท่าไหร่ถึงจะอร่อยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Main Menu